دکتر مونا محمدحسینی

دکتر مونا محمدحسینی

تخصص : طرحواره درمانگر و متخصص درمان های شناختی رفتاری (CBT) ، متخصص درمان های رویکرد هیجان مدار EFT

ریشه یابی الگوهای رفتاری
ارزیابی ابعاد شناخت هیجانی و بین فردی
آموزش مهارت های لازم شناختی – رفتاری
شناخت، تنظیم و تعدیل هیجان

طرحواره درمانی _ :CBT
ریشه یابی الگوهای رفتاری ،ارزیابی ابعاد شناختی ، هیجانی، رفتاری و بین فردی ؛ آموزش مهارت های الزم شناختی-رفتاری ، تنظیم و تعدیل هیجان