دکتر حمیرا ادیبی

دکتر حمیرا ادیبی

دکتر حمیرا ادیبی
متخصص هومیوپاتی
پزشک عمومی، پزشک مشاور ژنتیک و هومیوپات