خدمات

خدمات

خدمات مرکز مشاوره

مشاوره فردی و روان سنجی

تشخیص و درمان اختالالت خلقی و اضطرابی (فسردگی، وسواس ، فوبیا و…)، حل تعارضات بین فردی ، تشخیص و درمان اختالالت ، اجرا و تفسیر آزمون های شخصیت

درمانگران : مونا محمد حسینیشیوا محمودی

طرحواره درمانی_CBT

ریشه یابی الگوهای رفتاری ،ارزیابی ابعاد شناختی ، هیجانی، رفتاری و بین فردی ؛ آموزش مهارت های الزم شناختی-رفتاری ، تنظیم و تعدیل هیجان

درمانگران : مونا محمد حسینیآلاله قلیش لی

خانواده درمانی و مشاوره ازدواج

آموزش مهارت های شناخت همسر ، مشاوره پیش از ازدواج ، کمک به حل اختالفات زناشویی ، کمک به حل تعارضات با خانواده همسر

درمانگران : محمدحسن آسایشالهه گلپاشاشیوا محمودی

سکس تراپی

رفع تخصصی گرفتاریها و مشکالت جنسی ، آموزش جنسی ، آناتومی جنسی و آموزش های بهداشت جنسی ، لذت بیشتر زندگی جنسی و عمیق تر کردن روابط بین فردی

درمانگران : شیوا محمودی

روانشناسی کودک و نوجوان

ارزیابی و تشخیص مشکالت روانی کودک و نوجوان ، بررسی رابطه والد -فرزند و مشکالت ارتباطی ، درمان مشکالت رفتاری ، هیجانی و روانشناختی کودک و نوجوان ، مشاوره والدین و آموزش شیوه های فرزند پروری

درمانگران : الهه گلپاشا

تئوری انتخاب

واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه ، انتخاب ها و چگونگی و چرایی انجام آنها برای دست یافتن به آنچه میخواهیم ، چگونه رفتارمان را انتخاب کنیم

رویکرد روان پویشی (ISTDP)

  روان درمانی فشرده و کوتاه مدت با رویکردی بالینی و موثر در مواجهه با احساسات ، اضطراب ها ، تعارضات ، مکانیزم های دفاعی

طب مکمل هومیوپاتی

طبی است مکمل که با بهره گیری از داروهای گیاهی و بر اساس شخصیت شناسی، بیماریهای مزمن و حاد که منشا روحی و روانی دارد را درمان میکند

درمانگران : ناهید طاهریان