آلاله قلیش لی

آلاله قلیش لی

دارای پروانه سازمان نظام روانشناسی
طرحواره درمانگر و متخصص درمان های شناختی رفتاری (CBT)

تخصص : ریشه یابی طرحواره های ناسازگاراولیه
کار کردن با ذهنیت های طرحواره ای
شناسایی و تغییر الگوهای فکری مخرب
آموزش مهارت های شناختی – رفتاری